Đã được được kiểm nghiệm tại Viện kiểm nghiệm thuốc TW